Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MHIT Automatisering zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 37111913

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere overeenkomst tussen MHIT en klant hierna te noemen MHIT en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, zelfs niet indien zij met uitsluiting van de onderhavige van toepassing worden verklaard.

1.2 Wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeen gekomen. Vernietiging of nietigheid van een der bepalingen tast de rechtsgeldigheid van de overige niet aan.
Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht van die partij om op een later tijdstip alsnog nakoming te eisen, niet aan.

1.4 Deze voorwaarden en eventuele nadere schriftelijke overeenkomsten tussen partijen doen alle voorafgaande offertes, eerdere afspraken, correspondentie e.d. vervallen, behoudens voor zover daar specifiek naar wordt verwezen.

1.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt, met betrekking tot te verlenen diensten voor MHIT een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

1.6 Alle aanbiedingen van MHIT zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van één (1) maand. Aanbiedingen zijn slechts geldig indien schriftelijk gedaan.

1.7 Een definitieve opdracht door Opdrachtgever aan MHIT wordt geacht te zijn gegeven bij orderbevestiging door een der partijen.

1.8 MHIT behoudt zich het recht voor de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden.

2. Levertijden worden steeds naar beste weten bij benadering door MHIT opgegeven en kunnen niet als bindend worden beschouwd. Overschrijding van levertijden doet geen recht op schadevergoeding ontstaan en geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, behoudens in geval van niet toerekenbaar tekortschieten

3.1. Bij opdrachten met een bruto factuurwaarde beneden € 125,00 per levering zal een bedrag voor aflever- en transportkosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het moment van levering houdt in het moment van feitelijke aflevering op het overeengekomen adres.

3.2 Partijen kunnen overeenkomen dat MHIT de installatie verzorgt. De kosten van installatie van apparatuur en programmatuur worden separaat, op basis van nacalculatie tegen de dan geldende tarieven in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3. Het risico van diefstal, verlies of beschadiging van apparatuur, programmatuur en gegevensbestanden, ook tijdens transport door Opdrachtgever naar MHIT, gaat over op Opdrachtgever op moment van eerste levering. Bij vervoer van apparatuur en programmatuur door Opdrachtgever, zal MHIT Opdrachtgever op verzoek adviseren omtrent de benodigde verpakkingsmaterialen.

3.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat MHIT de installatie van apparatuur en/of programmatuur verzorgt, zal Opdrachtgever MHIT ter zake de benodigde medewerking verlenen.

4. Apparatuur, programmatuur en diensten worden geacht te zijn aanvaard, indien binnen 2 weken na levering daarvan MHIT van opdrachtgever geen aangetekend schrijven heeft ontvangen met daarin een gedetailleerde en gemotiveerde opgeven van de redenen waarom en in welk mate het geleverde afwijkt van hetgeen daarover is overeengekomen. Indien deze redenen naar mening van MHIT terecht zijn, zal MHIT de door haar gepaste maatregelen treffen om alsnog te leveren conform hetgeen is overeengekomen, waarna dit artikel opnieuw van toepassing is.

5.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle in overeenkomsten tussen MHIT en Opdrachtgever genoemde prijzen de op datum van ondertekening van de overeenkomst door MHIT geldende prijzen ter zake van de op grond van die overeenkomst te leveren goederen en diensten.

5.2. Alle in overeenkomsten en offertes genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en belastingen. De door Opdrachtgever te betalen bedragen worden met deze heffingen en belastingen verhoogd.

5.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient, voorafgaand aan de levering van (onderdelen van) de apparatuur, programmatuur en diensten, 50% van het ter zake overeengekomen bedrag voldaan te zijn. De resterende 50% dient binnen 8 dagen na levering te zijn voldaan. Abonnementen en tijdsgebonden contracten worden vooruit gefactureerd of kunnen indien afgesproken via automatische incasso in termijnen worden voldaan. MHIT zal Opdrachtgever ter zake factureren.

5.4. Indien opdrachtgever bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft tot delging van welke schuld zij is gedaan, heeft MHIT onherroepelijk het recht naar haar keuze deze betaling af te boeken van andere openstaande facturen van MHIT aan Opdrachtgever.

5.5. Indien een betalingstermijn als sub 5.3. bedoeld is verstreken, is MHIT gerechtigd over elke maand of gedeelte daarvan de wettelijk rente in rekening te brengen, alsmede een bedrag van € 12,50 per maand of gedeelte daarvan wegens administratiekosten. Dit laat onverlet het recht van MHIT om tot incasso over te gaan, waarbij MHIT gerechtigd is alle buitengerechtelijke kosten, gefixeerd op 15% van de opeisbare som met een minimum van € 75,00 en gerechtelijk kosten op Opdrachtgever te verhalen. Rente op rente kan MHIT niet vorderen.

6.1. Onverminderd het bepaalde dat op de door MHIT geleverde programmatuur te allen tijde een gebruiksrecht van toepassing is en nimmer de eigendom wordt overgedragen, behoudt MHIT zich het eigendomsrecht voor van de aan Opdrachtgever geleverde apparatuur, totdat al hetgeen MHIT ter zake van Opdrachtgever heeft te vorderen, is voldaan. Apparatuur (onderdelen) die ingevolge een reparatieopdracht in of buiten garantie worden vervangen, worden het eigendom van MHIT.

6.2. Zolang de eigendom niet is overgegaan, mag Opdrachtgever aan derden ter zake van de apparatuur generlei rechten overdragen en is Opdrachtgever gehouden de apparatuur met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MHIT te bewaren.

6.3. Onverminderd haar overige toekomende rechten, is MHIT gerechtigd om, indien Opdrachtgever met nakoming van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de haar in eigendom toebehorende apparatuur en programmatuur van Opdrachtgever terug te nemen.

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behouden MHIT en/of haar toeleverancier(s) de intellectuele vermogensrechten van de geleverde en ontwikkelde programmatuur, ook na een eventuele wetswijziging, en van alle documentatie, offerte, rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, prijsopgaven, en voorwaarden.

7.2. MHIT levert ter zake van alle programmatuur een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd voor eigen gebruik door Opdrachtgever op één computersysteem, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen of tenzij anders aangegeven in of bij de programmatuur door de oorspronkelijk auteursrechthebbende. Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in de programmatuur aan te brengen of middels decompileren de source-code (broncode) te herleiden.

7.3. Het maken van kopieën is slechts toegestaan voor zover nodig voor back-up doeleinden (i.e. het veiligstellen van de programmatuur en bestanden). Iedere kopie dient dezelfde auteurs- en merkrecht aanduiding te bevatten als de geleverde versie.

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verleent MHIT geen garantie op door haar geleverde programmatuur.

8.2. De garantie op de geleverde apparatuur beslaat de vervanging en reparatie van kapotte onderdelen. Deze garantie heeft een duur zoals aangegeven door de fabrikant, met een maximum van 12 maanden vanaf levering. Van garantie is uitgesloten het niet functioneren van apparatuur ten gevolge van ontwerpfouten, alsmede reiskosten en reistijd.
De te repareren (onderdelen van de) apparatuur dient (dienen) ten kantore van MHIT ter reparatie aangeboden en door Opdrachtgever na reparatie weer opgehaald te worden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (van tevoren) veiligstellen van zijn gegevens (bestanden).

8.3. De sub 8.2 genoemde garantie geldt alleen indien Opdrachtgever ter zake geen onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten.

8.4. Indien partijen installatiewerkzaamheden als bedoeld in artikel 3.2 zijn overeengekomen, garandeert MHIT met betrekking tot die werkzaamheden gedurende 2 weken na voltooiing daarvan, alle gemaakte fouten kosteloos te herstellen.

8.5. De garantie vervalt indien Opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt of op, naar mening van MHIT, onoordeelkundige wijze gebruikt wordt.

9.1 Behoudens in geval van opzet en grove schuld is MHIT niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke soort dan ook en hoe dan ook ontstaan in verband met de uitvoering van haar contractuele verplichtingen of ontstaan door het gebruik van de programmatuur en apparatuur.

9.2 MHIT is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade zoals financiële of commerciële verliezen, personeelskosten, bedrijfs-stagnatiekosten, winstderving en voor kosten wegens bestandsreconstructie.

9.3 Mocht MHIT door een bevoegde gerechtelijke instantie in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis aansprakelijk worden geacht voor door Opdrachtgever geleden schade in verband met het toerekenbaar tekortschieten van haar contractuele verplichtingen, dan zal MHIT echter aan Opdrachtgever nimmer meer hoeven te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de geleverde programmatuur, apparatuur of dienst.

10.1. MHIT en Opdrachtgever verbinden zich tot volstrekte geheimhouding van alle feiten, gebeurtenissen en gegevens aangaande de andere partij, waarvan zij kennis nemen als gevolg van hun relatie en waarvan de bekendmaking de belangen van de ander kan schaden.

10.2. In geval van niet toerekenbaar tekortschieten wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de levering voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanig niet toerekenbaar tekortschieten zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Onder niet toerekenbaar tekortschieten wordt verstaan een omstandigheid welke in redelijkheid niet tot het risico van de betreffende partij behoort te komen en tenminste drie (3) maanden heeft geduurd of waarvan vast staat dat deze tenminste drie (3) maanden zal gaan duren. Onder niet toerekenbaar tekortschieten wordt in ieder geval ook verstaan vertraging bij of toerekenbaar tekortschieten door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen en ziekte van met name genoemde of niet vervangbare medewerkers.

10.3. Uitsluitend Nederlands recht is op alle overeenkomsten tussen MHIT en opdrachtgever van toepassing. De rechtbank in Alkmaar zal bij uitsluiting kennis nemen van geschillen tussen MHIT en opdrachtgever, tenzij de Wet zich daar tegen verzet.

10.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MHIT zal Opdrachtgever de door MHIT geleverde apparatuur en programmatuur, zolang MHIT daar nog enig recht op kan doen gelden, niet buiten Nederland brengen, ook niet middels netwerk, noch ter beschikking stellen van enige rechtspersoon of natuurlijke persoon van wie Opdrachtgever redelijkerwijs kan vermoeden dat die de apparatuur en programmatuur buiten Nederland zal brengen. Deze verplichting geldt in verband met de exportbepalingen van de Nederlandse en Amerikaanse overheden.

 
Home Algemene voorwaarden